Rozpoczęcie prac budowlanych

Ruszyły prace związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny. W pierwszej kolejności trwają roboty związane z przygotowaniem i przystosowaniem gruntu na działce nr 439/1 pod budowę oczyszczalni. Wykonawca wykonał pierwszy z zaplanowanych obiektów tj. zbiornik uśredniający.

więcej

Podpisanie umowy - wykonanwca zadania

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 roku , poz. 2164 ze zm.).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

więcej