Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 roku , poz. 2164 ze zm.).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

 

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy:

BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111
71-063 Szczecin

 

Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111 71-063 Szczecin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

 

Szczegóły w załączniku:

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.03.2017r.