Umowa z NFOŚIGW

 

 

 

W dniu 10 października2016 r. Gmina Miastków Kościelny podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny ” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.068.035,27 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 3.534.089,41 zł.