O inwestycji

 

W dniu 10 października2016 r. Gmina Miastków Kościelny podpisała umowę  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny ” w ramach działania  2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.068.035,27 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 3.534.089,41 zł

Celem strategicznym Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie, zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Powiększenie przepustowości oczyszczalni do Qśrd = 490 m3/d i Qdmax = 620m3/d, umożliwione zostanie poprzez zwiększenie efektywności oczyszczania mechanicznego (nowe elementy: krata hakowa, piaskownik, pionowy) oraz biologicznego, budowa nowego reaktora biologicznego z wydzieloną tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Umożliwi to spławianie do oczyszczalni większej ilości ścieków dowożonych oraz zwiększenie ilości ścieków dopływających kanalizacją sanitarną poprzez dalszą rozbudowę.

Planowanym efektem będzie rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny oraz umożliwienie korzystania z rozbudowanej oczyszczalni ścieków przez wszystkich mieszkańców gminy.