Podpisanie umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Zamawiającego Gminę Miastków Kościelny w związku z prowadzoną inwestycją polegającą na:

„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”

w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

II oś priorytetowa Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

więcej

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 roku , poz. 2164 ze zm.).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

więcej

Umowa z NFOŚIGW

 

 

 

W dniu 10 października2016 r. Gmina Miastków Kościelny podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny ” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.068.035,27 zł, w tym dofinansowanie projektu w kwocie 3.534.089,41 zł.