Podpisanie umowy - wykonanwca zadania

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 roku , poz. 2164 ze zm.).

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny
w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

 Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.
ul. Ks. Witolda 7-9 lok 111 71-063 Szczecin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i nie podlegających odrzuceniu.

  Wykonawcą zadania jest firma:

BULDING ENGINEERING Sp.z o.o.  Ks. Witolda 7-9 lok.111, 71-063 , Szczecin

Szczegóły w załączniku:

Ogłoszenie Nr 66961-2017 z dnia 14.04.2017r.